Astuces

Corossol

Anisan'ny voankazo be vitamine indrindra ny vitamine C,misy fibre sy minéraux,potassium,calcium,magnésium

-Manampy betsaka amin'ny fisorohana sy ny fitsaboana ny homamiadana
-Manampy amin'ny tsy fahitana tory
-Mahatsara ny fo sy ny fandevonan-kanina
-Mampizotra tsara ny fiasan'ny tsinay

Ny raviny koa dia azo ampiasaina

Ny voamadilo na tamarin

 

VOAMADILO

Ahitana vitamine (B1 B3 C E),potassum,phosphore,magnesium,calcium,fer,fibre

Ny voamadilo dia tsara ho an'ny fadevon-kanina sy manampy betsaka 
-Manampy amin'ny asan'ny aty sy ny voa
-Manala reoka sy mangetana ary manadio ny ati-vava
-Mampitony fanaintainana sy manome hery ary miaro @ aretina samihafa
-Manampy be dia be amin'ny vehivavy mitondra vohoko,manala maloiloy
-Mahatsara ny fivoahana na mitoana
ho an'ireo dia atao jus ny voamadilo,tantely ny tsara indrindra atao fangarony.

ny voatsinefy

Mila sasana tsara tokoa ny voatsinedy vao hohanina.

Tsara saingy mila tendremana amin'ny andro mangatsiaka izay ao anatin'ny fotoanany fa tena voakazo mampihanaka ny areti-tenda indrindra hoan'ny ankizy .

Azo atao confiture koa ny voatsinefy

Ny laisoa na chou

Tsy misy tsy mahalala ny laisoa kosa ngamba isika rehetra .

Matetika dia mahasorena zay izy iny rehefa atao laoka indrindra hoan'ny ankizy .

Raha sendra laisoa zay ny laoka de hoy izy reo hoe "laisoa ndray laoka".

Ny laisoa nefa dia manana hery miaro ny vatan'olombelona @ cancer .

Ny laisoa koa tsy de mifidy zavatra ampiasana azy loatra fa na alao lasary na atao laoka sns de mety aminy avokoa .

Tsy dia azo hoanina matetika sy be loatra koa izy ho an'ny olona ratsiratsy vavony fa mampiasa vavony izy ary mety hamparary azy avy hatrany.

ny ovy na pomme de terre

 

Ngamba tsy misy tsy mahalala azy io avokoa isika rahetra.

1. Fanafody vavony ny rarony manta.

Voasana tsara ny ovy dia totoina halemy mba ahafahana maka ny ranony .

Fihazina izy ary rehefa mahazo rarony dia sotroina 2 ny sotro maraina atoandro hariva.

2. Ny ovy ihany koa dia fanafody may ,

Izy mbola manta iny ihiany no aositra ny may ny rano.

Ny fihinanana azy matetika koa dia maha ngeza .

de Fankatoavana Lucie Ponna (fb)

Ny atody

Vitaminina tsy misy tomika ( izany hoe tsara tsy misy ho kianina) no tena fahalalantsika ny atody.

Azo anaovana fanafody koa anefa izy ary tena mahomby.

1- Fanafody kaikitram- biby toy ny alika trambo sns....

Fomba fanaovana azy : 

vakiana ny atody alaina ny tamenany ary iny tamenany iny no aositra manodidina ny vonto na fery voakaikitra.

2- Fanafody folakan-jaza kely menavava latsakiny 1 taona.

Fanaovana azy :

ny voatabia

VOATABIA

ny dimy rirany na carambole

Voakazo maniry any amin'ny faritra atsimo atsinanana.

Boribory lavalava misy zorony dimy ny vatany misy hodiny manify makirana(arakarakin'ny maha masaka azy no mapakirana azy) be ranony

Manadio kibo manasitrana lamosina, vavony, taova pananahana ary karazan'aretina hatramin'ny 24 eo ho eo no sitrany ankoatra ireo.

Tsy azo hanina matetika fa  azo atao toy ny mihinana tsindrin-tsakafo no fihinanana azy

Voalaza eto amin'ny aterineto fa ireto no vokatsoa azo avy aminy :

Ny tanatanamanga sy ny katrafay

katrafay
tanatanamanga

Nomen-janahary zava-maniry roa isika farafahakeliny hoentintsika manala ny havizanam-batantsika rehefa sasa-dahasa iny, satria tsy maintsy miasa, ary izay tena miasa dia tsy maintsy hahatsiaro havizanana ihany !

ny datiroa - datura

Zava-maniry toy ny anamamim-bazaha, maniry eny amin’ny sisin-tanimboly na eny amin’ny sisin-tatatra sy sisim-parihy, na koa sisin-tanimbary no misy azy.

Fanositra amin’ny trano ho solon-tsavoka no tena fahalalantsika azy matetika.

Manana hery afaka manasitrana koa anefa izy.

Manasitrana fivontosana misy rano na nana ;

manasitrana hozatra mivonto amin’ny tarehy : sasana tsara ny raviny iray na roa arakaraka ny halehiben'ilay faritra marary hotsaboina, dia apetaka eo amin'ny marary mandritra ny alina ary tohizana foana mandrapahasitrany.

Pages